1948-1950 Nederlands Indië

Doetinchem, 15 september 2014

Welkom, deze website is opgericht ter nagedachtenis aan mijn lieve opa en trouwe vriend B.W. ‘Eddy’ Wensink.

Helaas is Eddy op 8 september 2014 na een kortstondige ziekenhuisopname in het bijzijn van zijn 2 kinderen, mijn moeder en oom door een hartstilstand van ons heengegaan. De foto’s en tekst van zijn tijd op Java Indonesië (Nederlands Indië) heb ik gedigitaliseerd en het origineel is bewaard gebleven.

Soemowono

Bandoeng

Semarang

Kemambang

Pekalongan

Kalibakoeng

Tondjong

Brebes

Tanggeran

Boemiajoe

Linggapoera

Tjimahi

Lebaksioe

Kaligoea

Yogjakarta

Djatting-Aleh

Tandjong-Priok

Batavia

Bandjoe-Biroe

Proepoek

Poerwokerto

Banjoemas